BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Mikak Tojarn
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 4 October 2004
Pages: 135
PDF File Size: 1.40 Mb
ePub File Size: 3.73 Mb
ISBN: 959-9-31136-200-6
Downloads: 79145
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grosida

Het kabinet wil oplossingen vinden voor asielzoekers en vergunninghouders tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De kas-transactieverschillen betreffen posten die wel meelopen in het EMU-saldo, maar niet in hetzelfde jaar een effect hebben op de EMU-schuld.

Uit de evaluatie is gebleken dat veel problemen in het aanbesteden niet voortkomen uit de wet- en regelgeving maar uit de toepassing daarvan. De AOW-uitgaven kwamen hoger uit dan begroot.

De verwachting was dat tussen 10 en 25 miljard euro nodig zou zijn voor herkapitalisatie van banken.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord png – Wikimedia Commons

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van een andere samenstelling van de economische groei dan bij Miljoenennota werd verwacht. Dat klinkt alsof Nederland geld heeft verdiend aan de zaak Icesave.

Statutory Annual Report Decentrale overheden — gemeenten, provincies, waterschappen en hun samenwerkingsverbanden — gaven daarentegen 0,5 miljard euro meer uit dan verwacht. Vanwege deze gunstige economische indicatoren voor de korte termijn heeft de Federal Reserve Bank FED in begrotinvsakkoord de rente met 0,25 procent verhoogd en gezinspeeld op verdere renteverhogingen. Ook demografische aspecten speelden een rol bij het hogere arbeidsaanbod, omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen en vijftigplussers nu hoger is dan in het verleden cohorteffect.

  DOGFIGHT OVER EUROPE RYANAIR CASE PDF

Naar aanleiding van deze tekortkomingen is door de managementautoriteit een actieplan opgesteld, dat in is afgerond en door de auditautoriteit als voldoende is beoordeeld. Zo vallen bijvoorbeeld de btw-ontvangsten anders uit als de particuliere consumptie zich anders ontwikkelt.

In de Europese Unie gelden voor alle landen dezelfde regels voor het bijhouden van overheidstekorten, -overschotten en -schulden. In de bedrijfsvoeringsparagrafen van de departementale jaarverslagen van deze ministeries wordt op deze verbeteringen ingegaan. De overheid legde een claim op de failliete boedel van Landsbanki. Landen die veel grondstoffen exporteren hadden last van deze ontwikkelingen.

Budgettair overzicht interventies kredietcrisis en Europa.

XII Infrastructuur en Milieu

Uit het onderzoek blijkt dat de sturing op de informatiebeveiliging gestaag vordert, maar dat er nog wel actie nodig blijft. Kritische reflectie op het eigen beleid blijkt een succesfactor voor de beleidsconclusie. Zonder deze kasschuif van circa 0,2 miljard komen de ontvangsten uit de tabaksaccijns in nagenoeg op het niveau van uit.

Ad 13 Ontvangsten buiten begrotingsverband intra-comptabele schulden. De Russische economie is het afgelopen jaar met 3,8 procent jaar sterk gekrompen. Bij die transacties is de in dit geval positieve marktwaarde van de swaps ontvangen en dat laat de schuld dalen.

De in deze paragraaf genoemde overheidssaldi en -schulden zijn dan ook opgesteld volgens de ESA-definitie; het feitelijke en structurele overheidstekort heten het feitelijke en het structurele EMU-saldo en de overheidsschuld de EMU-schuld. Daarmee komt dit hoofdstuk, net als voorgaande jaren, tegemoet aan het verzoek van het parlement om periodiek en integraal de ontwikkeling van de risico’s in beeld te brengen.

  ANLEITUNG SEEMANNSKNOTEN PDF

Het tekort van de overheid was lager dan verwacht door hogere inkomsten en lagere uitgaven.

Government finance will remain a concern. Uit dit onderzoek volgen vijf aanbevelingen:.

ASML: Investors – Personnel

Daarnaast zijn de effecten van begrotingsakkoogd maatregelen op achtereenvolgens: Nog altijd stond van mensen de hypotheek onder water, maar de huizenprijzen stegen weer. De totaalstand van de liquide middelen bestaat uit het saldo bij de banken en de contante gelden. Our most recent vacancies are posted here on ASML. Voor de uitvoering van deze taken begrotingsakkoofd het kabinet 10,2 miljard euro overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.

In elk van deze veranderlijnen zijn al resultaten geboekt. De overheid heeft de aandelen overgedragen aan een stichting administratiekantoor, die vervolgens certificaten van aandelen uitgeeft om te verhandelen op de beurs. Dat is het feitelijke overheidstekort geschoond voor invloeden van de economische conjunctuur en incidentele budgettaire kosten en baten.